Sign In
Çevre
Çevre Politikamız, İş Güvenliği Politikamızla beraber üretimde verimlilik, etkinlik, kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği, teknik gelişim gibi şirket performansımızın tanımlanması ve değerlendirilmesinde Kurumsal Misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Çevre Politikamız, sürekli denetlenerek muhtemel çevresel etkileri azaltmak ve önlemek üzere uygun yönetim kararlarıyla desteklenmektedir.

Çevre koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara uyarak, çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanımı ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmektedir.

Bu çerçevede, mamullerimizin üretimini gerçekleştirirken, yürürlükteki çevre mevzuatına, Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği ile Çevre Bakanlığı arasında imzalanan “Çevre Deklarasyonu”na ve sektörel yüklenimlere uyulmakta ve ayrıca, mevzuatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dönük çalışmalara önem verilmektedir.

Hazırlanan çalışma planı doğrultusunda, Çevre Politikası oluşturulmuş, Çevre Yönetim Sistemi Prosedürleri ve diğer dokümanlar hazırlanmış, kapsam içersindeki bölümler, ana faaliyetlerin belirlenmesinin ardından süreç analizi ile çevre boyutlarını saptamış ve değerlendirmişlerdir.

“Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (E.T.K.H.K.K.Y.), her türlü kirletici kaynaklardan yayılan emisyonlara sınırlamalar getirmekte ve bu kirletici kaynakları “Tesis” adıyla tanımlayarak oluşturdukları emisyonların ölçümlerini ve denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Afyon Çimento fabrikasında, döner fırın ana bacaları sürekli ölçüm cihazları ile donatılmıştır ve toz ve gaz (CO, NO, NO2, SO2) emisyonları sürekli ölçülmektedir. Tesisimiz emisyon İzin Belgesi ve çevre mevzuatı ve yönetmelikleri ile ilgili gerekli izin ve belgelere sahiptir.

​​