Sign In
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Sürdürülebilir Kalkınma > Çevre Politikası
Çevre Politikası

Afyon Çimento; uzun yıllardır inşaat sanayine yönelik çimento ve diğer inşaat malzemeleri üretimini, kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün iş geliştirme, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk kavramlarının birlikte değerlendirilerek dengelenmesi amacıyla yeni bir sorumluluğu daha üstlenmiştir. Şirketimiz, çevre koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara harfiyen uyarak, çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanımı ilkeleri ve kendi Ahlaki Prensipleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Çevre Politikamız, İş Güvenliği Politikamızla beraber üretimde verimlilik, etkinlik, kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği, teknik gelişim gibi şirket performansımızın tanımlanması ve değerlendirilmesinde Kurumsal Misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş. bugüne dek Türkiye’nin modern yapılaşmasında önemli yer almış ve bu süre içerisinde büyük bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmuşlardır.
 
Çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanılmasını, yönetim yaklaşımı olarak ön planda tutan Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin uygulamayı taahhüt ettiği Çevre Politikası şu temel ilkelerden oluşmaktadır:
  • Mamullerimizin üretimini gerçekleştirirken, yürürlükteki çevre mevzuatına, Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği ile Çevre Bakanlığı arasında imzalanan “Çevre Deklarasyonu”na ve sektörel yüklenimlere uyulacak ve ayrıca, mevzuatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dönük çalışmalarda  öncü olunacaktır.
  • ISO 14000 standardlarının, kuruluşların faaliyet, ürün ya da hizmetlerinin çevre üzerindeki etkisini kontrol altında tutmasını sağlayan bir yönetim aracı olması nedeniyle, ISO 14001 standardı gereklerine uygun Çevre Yönetim Sistemleri kurulacak ve sürekliliği sağlanacaktır. Çevre Yönetim Sistemi olası çevresel etkileri azaltmak ve önlemek üzere uygun yönetim kararları ile desteklenecektir. Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulabilmesi için gerekli kaynaklar seferber edilecektir.
  • Fabrikalarımızın çevresel performanslarının ve Çevre Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla çevre amaç ve hedefleri tanımlanacak, bu hedeflere ulaşabilmek için planlar hazırlanacak, uygulamaya konulacak, bu uygulamalar kontrol edilerek belirli aralıklarla yönetimce gözden geçirilecektir.
  • Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve toplumun çevre duyarlılığının artırılmasına ve biliçlendirilmesine dönük faaliyetler desteklenecektir. Etkili eylem, davranış ve katılımın geliştirilmesi ve artırılması için uygun eğitim ve öğretim programları düzenlenecektir.
  • Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, resmi makamlar, komşular...), fabrikamızın çevre performansları hususunda iyi bir diyalog ve haberleşme sistemi tesis edilecek, sürekliliği sağlanacaktır.
  • Çevreyle ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, Fabrikalarımız, ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ve uygun olması durumlarında, mevcut en iyi, olumsuz çevre etkileri en az düzeyde olan teknolojileri kullanma hususunu göz önünde bulunduracaklardır.
  • Sürdürülebilir kalınma felsefesi çerçevesinde, daha az enerji ve doğal kaynak kullanımı amacıyla atıkların çimento sanayinde kullanımı desteklenecek, ekolojik dengeyi koruyarak günümüz ve gelecek kuşakların yararına daha kaliteli bir yaşam sağlanacaktır.
  • Ürünün kullanımı ve faydalı ömür sonrası ortaya çıkabilecek etkileri değerlendirilecektir.

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin Çevre Politikası, çevrenin, çalışma koşullarının ve işçi sağlığının etkili ve uzun süreli korunmasını garanti altına almak amacıyla sürekli olarak denetlenecek ve güncelleştirilecektir.
 ​

Mutlu Doğruöz
Genel Müdür

​​